Kadernota 2024

Begin

27-06-2023 om 14:00

Einde

27-06-2023 om 23:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

gemeentehuis, Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht

De gemeenteraad praat over de Kadernota 2024

De gemeenteraad praat over de Kadernota 2024
Dinsdag 27 juni bespreekt de raad van Zwijndrecht de kadernota 2024 vanaf 14.00 uur in het gemeenhuis.
De kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting 2024 en jaren daarna.
In een eerste oogopslag is het contrast groot.
Een stevig resultaat over 2022 en een dreigende krapte voor 2024 tot grote tekorten na 2026.
Het college stelt de gemeenteraad daarom dan ook voor zwaarder in te zetten op een realistischer begroting.
En dat vraagt ook iets van de rijksoverheid en de provincie als toezichthouder.
Minder voorschriften die de begroting niet realistisch maken en de jaarlijkse overschotten
in de hand werkt.
Komende jaren willen we blijven investeren in de plannen uit het Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0.
De dalende inkomsten vanuit het Rijk kunnen we alleen maar opvangen als we over onze eigen portemonnee gaan.
Inspreken
Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht bij aanvang bespreking van de kadernota.
U kunt zich hiervoor vóór de vergadering aanmelden via
griffie@zwijndrecht.nl
U bent van harte welkom (de gehele of een gedeelte) van de vergadering bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht
Voor het lezen van de kadernota, informatie over de meest actuele agenda en het volgen van de vergadering kijk op onze website
www.raadzwijndrecht.nl
De vergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden op ATOS TV.
Agenda behandeling kadernota 2024 27 juni
Raadzaal
Aanvang 14.00 uur
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
- Ter vaststelling
3.
Spreekrecht burgers
- Inspraak mogelijk o.g.v. art. 31 van
het Reglement van Orde
4.
Besluitenlijst 20 juni 2023
- Ter vaststelling
5.
Kadernota 2024
- 1ste termijn, algemene beschou
wingen, inclusief indienen moties en
amendementen
30 minuten schorsing
– Reactie in 1ste termijn van collegezijde
Incl. reactie op moties, amendementen, met interrupties
6.
Schorsing vergadering 17.30 uur
7.
Vervolg Kadernota 2024 (tweede
termijn)
19.30 uur
- Tweede termijn fracties
- Tweede termijn college
8.
Schorsing, indien nodig
9.
Heropening indien nodig
10.
Besluitvorming Kadernota 2024
a. Amendement(en)
b. Kadernota 2024
c. Motie(s)
11.
Sluiting

Cookie-instellingen