Politieke markt

Begin

20-06-2023 om 20:00

Einde

20-06-2023 om 23:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

gemeentehuis, Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht

over leerlingenvervoer en woningbouw Dorpstraat 42 Heerjansdam

over leerlingenvervoer en woningbouw Dorpstraat 42 Heerjansdam
Dinsdag 20 juni vanaf 20.00 uur is de politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.
In de carrousel wordt onder meer gesproken over het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer en de verklaring van geen bedenkingen woningbouw Dorpstraat 42 te Heerjansdam.
U bent van harte welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.
Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda en de meest actuele informatie. Volg de rechtstreekse uitzending van één van de carrousels en de raadsvergadering via ATOS TV of op onze website.

Aanpassing verordening leerlingenvervoer
Door de vele ontwikkelingen die sinds 2015 hebben plaatsgevonden binnen het sociaal domein en specifiek binnen het passend onderwijs, is het wenselijk de huidige verordening leerlingenvervoer te herzien.
De raad wordt gevraagd de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer vast te stellen. Hierbij wordt de raad gevraagd keuzen te maken ten aanzien van o.a zelfstandigheid, en zelfredzaamheid, afstand, ook vervoer voorgezet speciaal onderwijs, leeftijd waarop leerlingen zelfstandig kunnen reizen, opheffen drempelbedrag.

Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Dorpsstraat 42 Heerjansdam
Door Boomgaardhof B.V. is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van vijftien woningen/appartementen ter hoogte van Dorpsstraat 42 (Boomgaardkerk). Het plan is niet passend binnen het bestaande bestemmingsplan “Heerjansdam - Gors” Er is een mogelijkheid om medewerking te verlenen door het afwijken van het bestemmingsplan.
Voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing wordt de raad gevraagd een verklaring van geen bedenking af te geven.
Het afgeven van de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen is nodig om de afhandeling van de omgevingsvergunnings-procedure voor het realiseren van de 15 woningen ter hoogte van Dorpsstraat 42 mogelijk te maken.

Agenda 20 juni 2023
Agenda Carrousels 20 juni  
Aanvang 20.00  uur

Carrousel 1 – Raadzaal- openbaar:
20.00 - 21.00  uur: Jaarstukken 2022
21.05 - 21.35 uur: Eerste bestuursrapportage

Carrousel 2 - Vergaderzalen - openbaar
20.30 - 21.00 uur: Aanpassing verordening leerlingenvervoer
21.05 - 21.35 uur: Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Dorpsstraat 42 Heerjansdam  
 
Agenda raadsvergadering 20 juni
Aanvang 22.00 uur
Raadzaal ATOS TV
1.    Opning
2.    Vaststelling agenda
3.    Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4.    Terugkoppeling van het college
5.    Vaststellen besluitenlijst van 30 mei 2023
6.    Ter besluitvorming: hamerstukken
a.    Exploitatiebegroting 2023 Sportbedrijf Zwijndrecht
7.    Ter besluitvorming: debatstukken
8.    
a.    Benoeming raadscommissielid PvdA
b.    Raadsvoorstel Huisvestingsverordening Zwijndrecht 2023
c.    Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heerjansdam en bedrijventerrein Gors
d.    Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Gemeente Zwijndrecht en Instellen Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Gemeente Zwijndrecht
e.    Definitieve verklaring van geen bedenken Kantoren Pier 14
f.    Raadsvoorstel Wijziging Verordening Werk en Inkomen gemeente Zwijndrecht
g.    Advisering verlenging zendtijdvergunning ATOS 2023-2028
8. Ter kennisname
a.    Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
b.    Stukkenlijsten d.d. 20 juni 2023
9. Sluiting

Cookie-instellingen